ELTV Vertrouwenspersoon en Gedragscode op en rond de tennisbaan

ELTV Vertrouwenspersoon Amée Wolters

Als club willen wij graag dat iedereen zich veilig voelt.

Wij willen ongewenste omgangsvormen voorkomen en al onze leden, medewerkers, vrijwilligers, trainers en gasten een fijne, sociaal veilige plek bieden.
Mochten er zaken spelen waar je graag in vertrouwen over wilt praten, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Amée Wolters.
Je kunt bij Amée terecht voor zaken als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of ander ongewenst gedrag.
Je kunt haar bereiken middels e-mail: vertrouwenspersooneltv@gmail.com

Naast het benoemen van een vertrouwenspersoon, heeft ELTV ook besloten dat, vanaf 1 juli 2023 bestuursleden en commissieleden die werken met jeugd, dienen te beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag  (VOG). Voor trainers, bij ons werkzaam via Amjoy, geldt deze verplichting al.
De betreffende leden die nog geen VOG hebben, ontvangen binnenkort apart een bericht hierover. 

Gedragscode op en rond de tennisbaan 

Bij ELTV vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op de vereniging en met plezier kan tennissen. Om die reden conformeren wij ons aan de algemene gedragscode ‘Fair Play’, welke is opgesteld door de KNLTB. 

Eerlijk en professioneel

1. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de geldende reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet getolereerd.
2. Doe je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.

Respect

3. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.
4. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
5. Raak niemand tegen zijn/haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.
6. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
7. Ga netjes om met je omgeving en je materiaal. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.  

Voorbeeldfunctie

8. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
9. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van iedere vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie. 

Maak integriteit bespreekbaar

10. We houden binnen de vereniging het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen. 

Schending van de gedragscode 

11. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscode te melden.

 

 

Nieuws Overzicht