Wat doet de Beleids Verificatie Commissie?

Deze commissie, waarvan de leden door de Algemene Ledenvergadering van ELTV worden benoemd, is in het leven geroepen op grond van artikel 13 lid 4 van de statuten van ELTV.

In de opdracht staat woordelijk: “De BVC onderzoekt, met bijzondere aandacht voor de financiële aspecten,de wijze waarop het bestuur, met in acht name van het haar gegeven mandaat, uitvoering heeft gegeven aan de geldende beleidsuitgangspunten van de vereniging. De BVC brengt verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering en adviseert ten aanzien van de aan het bestuur te verlenen decharge.”

Voor een goede vervulling van haar taak vindt periodiek overleg plaats tussen BVC en bestuur.
Bij dit overleg, dat meestal plaats vindt met de voorzitter en penningmeester, kunnen ook andere leden van het bestuur betrokken worden. Naast dit geregeld overleg brengt de BVC op verzoek van het bestuur advies uit over de door het bestuur aan de orde gestelde onderwerpen. Indien zij daartoe aanleiding ziet, kan de BVC in bepaalde gevallen ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan, of een gesprek aanvragen met het bestuur.

De BVC wordt gevormd door : 

Barbara du Fossé, Voorzitter
Hendrik Jan Davids
Han van der Zijden