Regels die van toepassing zijn op het park van ELTV

Algemeen
Art 1       Het bestuur heeft de algemene leiding op het park.
Art 2       De leden zullen ervoor zorgen dat er geen schade wordt aangericht op of aan het park, de  banen en het clubhuis.
Art 3       Honden worden niet op het park toegelaten.
Art 4       Tijdens het spel dienen de spelers in geëigende, bij voorkeur witte, tenniskleding gekleed te zijn.
Art 5       Op de baan is het dragen van tennisschoenen verplicht. De zolen dienen voorzien te zijn van afgeronde randen
 en een niet te grof profiel. Dicht eventueel ontstane gaten in de baan even met de voet.
Art 6       Men is verplicht na elke partij de gravelbaan te slepen met het sleepnet. Sleep de gehele baan, dus ook buiten 
het  speelveld. Sleep niet op een natte baan.
Art 7       De banen mogen niet worden bespeeld als het bestuur of de groundsman dit bepaalt.
Art 8       De banen zijn opengesteld op alle
 dagen van 09.00-22.30 uur. Dit met dien verstande dat een baan gesloten kan worden voor noodzakelijk onderhoud!

Baanindeling en afschrijving
Art 9       Een baan wordt afgehangen voor de tijd van ¾ uur door twee of meer spelers.
Art 10     Bij Dubbelspel mag worden afgehangen door twee spelers maar bij het begin van de speeltijd moeten alle vier de spelers hebben afgehangen.
Art 11     Spelers hebben recht op de door hen afgehangen baan, ook indien bij het ingaan van de speeltijd andere banen vrij blijken te zijn.
Art 12     Een speler kan een tweede speeltijd pas afhangen als zijn eerste speeltijd is verstreken.
Art 13     Indien tien minuten na het begin van een nieuwe speeltijd de spelers niet op de baan zijn mag de reservering als vervallen worden beschouwd.
Art 14     Bij het verstrijken van de speeltijd zal als regel worden toegestaan de game uit te spelen (tot en met de 2e keer deuce).
Art 15     Indien de drukte groot is, kan door het bestuur bepaald worden dat één of meer banen door vier personen bespeeld moeten worden.
Art 16     Banen voor senior leden: Baan 1, baan 2 t/m 7 behalve op woensdagmiddag, baan 8 en 9 vanaf  het aangaan van de verlichting.
Art 17     Een aantal met name te noemen junior leden hebben senior rechten. Het bestuur zal hiervan een lijst in het clubhuis hangen.
Art 18     Banen voor junior leden: baan 10 en 11, baan 2 t/m 7 op woensdagmiddag van 13.30-18.00 uur.
Art 19     Banen voor senior- en junior leden: Baan 8 en 9 tot het aangaan van de verlichting.
Art 20     Het bestuur kan besluiten van bovengenoemde baanindeling af te wijken in bijzondere gevallen, zoals competitie, training, toernooien, recreatie activiteiten etc.
Art 21     Het is toegestaan op iedere baan te spelen, zolang rechthebbenden deze niet willen gebruiken. 

Baanverlichting
Art 22    De banen 2, 3, 4 en 5, 6 en 7, 8 en 9, 10 en 11 zijn voorzien van verlichting. Spelen op de verlichte banen dient zoveel mogelijk twee aan twee te gebeuren. Als er geen volgende spelers zijn moet de verlichting worden uitgeschakeld in verband met het hoge energieverbruik.
Art 23    De baanverlichting schakelt om 22.30 uur automatisch uit.

Introductie van niet-leden
Art 24    Tijdens de competitie is geen introductie mogelijk. Ieder senior lid heeft het recht 1 of 2 niet-leden, tegen betaling te introduceren op de banen van ELTV. Voordat met het spel begonnen wordt dient de introducé ingeschreven te worden in het introductieboek dat bij het buffet ligt. Het introductiegeld dient direct na het inschrijven aan het buffet te worden voldaan, waarna voor ontvangst wordt getekend.
Art 25    Inwoners van de regio Eindhoven mogen maximaal 2 keer per jaar voor één dag worden geïntroduceerd. Overige personen mogen maximaal 2 keer per jaar voor één week worden geïntroduceerd. Uitzonderingen kunnen door het bestuur worden toegestaan.
Art 26    Introductie voor langer dan een week (verlengde introductie) is mogelijk ter beoordeling van het bestuur. Informatie hierover kan worden verkregen bij de ledenadministratie. In aanmerking hiervoor kunnen personen komen, die buiten de regio Eindhoven gevestigd zijn maar gedurende een aaneengesloten periode in de regio verblijven.
Art 27    De kosten van introductie bedragen per introducé € 5 voor een dag, resp. € 15 voor een week. Verlengde introductie voor 2 weken kost € 30. 

Slotbepaling
Art 28    In geval van twijfel omtrent de uitleg van het reglement van orde doet een aanwezig bestuurslid of de groundsman uitspraak.

             Dit reglement is tevens van toepassing op introducés.