Bericht van de voorzitter!

Beste leden van ELTV

Afgelopen woensdag heeft de ALV met een grote meerderheid ingestemd  om de exploitatie van de bar zelf, met onze leden, ter hand te nemen. Met dit als aanleiding heeft de ALV tevens besloten om een vrijwilligersbeleid in te voeren met als kern een verplichte clubdienst voor onze seniorleden tussen 18 en 75 jaar.
 

Exploitatie bar vanaf 1 augustus a.s.

Vanwege het vertrek van Robin en José zal de vereniging in het vervolg zelf de bardienst verzorgen. Om dit in goede banen te leiden is er een barcommissie opgericht, bestaande uit vier leden. Kern is dat ELTV zelf inkoop, verkoop, keuken en personele bezetting regelt met eigen leden, eventueel aangevuld met betaald personeel. 

Vrijwilligersbeleid en clubdienst

Naast barpersoneel heeft ELTV ook grote behoefte aan leden die  meehelpen bij andere taken binnen de vereniging. Meedraaien in een commissie, club- of bardienst of bestuur zou de norm moeten zijn bij iedereen. Met dit in gedachten heeft de ALV deze week besloten deze norm ook duidelijk uit te spreken:
Ieder senior lid van ELTV wordt geacht minimaal 9 uur per jaar (4 uur in 2023) clubdienst te draaien voor de vereniging. Deze clubdienst kan liggen in het meedraaien in commissies of het verrichten van allerlei hand- en spandiensten. 
In voorkomende gevallen kan men ook afzien van deze clubdienst door te kiezen voor het betalen van een extra bijdrage aan de vereniging van € 90,00 per jaar (€ 40,00 in 2023). 

Wat gaat er nu concreet gebeuren?

Na de formele besluitvorming van de ALV deze week en deze publicatie op de website, ontvangt ieder van jullie de komende week een mail. In deze mail staat beschreven hoe de clubdienst werkt en welke mogelijkheden er zijn om uit te kiezen. Het verzoek is om te reageren en aan te geven op welke wijze je je gaat inzetten voor de vereniging. Een aantal van jullie is natuurlijk allang actief; geef dit dan aan door weer te geven wat je al doet. Degenen die de clubdienst willen afkopen kunnen dat gemotiveerd aangeven in deze mail. Wij rekenen echter op jullie betrokkenheid bij de club!
De komende weken zullen wij inventariseren wie wat wil doen en de clubdiensten zoveel mogelijk naar wens verdelen. Dit zal tijd kosten. Bij interesse in een commissie kunnen wij ons voorstellen dat er nog behoefte is aan meer achtergrondinformatie voordat iemand een definitief besluit neemt. 

Het gehele proces zal naar verwachting niet voor begin september zijn afgerond, maar we doen ons best om er vaart achter te zetten, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. De prioriteit ligt bij het regelen van de bardiensten. Zoals aangegeven tijdens de ALV zal naar verwachting het paviljoen in augustus tijdelijk gesloten zijn om goede voorbereidingen te kunnen treffen. 

Tenslotte

Wij realiseren ons dat dit voor velen een grote verandering zal zijn. ELTV heeft met het belangrijke besluit rond de clubdienst een richting gegeven aan hoe wij voor de komende jaren de vereniging willen zien: levendig door de actieve inzet van iedereen. De positieve reacties tijdens en ook ná de ALV maken duidelijk dat dit breed gedragen wordt! Wij rekenen dan ook op verdere positieve respons en goede bezetting van alle commissies of en andere clubdiensten. 

Namens het bestuur,

Louis van Uden
Voorzitter

Nieuws Overzicht